Privātuma Politika

[I] Vispārīgie jautājumi

SIA “MERKS”, reģistrācijas numurs: LV40003304295 (turpmāk – MERKS) ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem un vadošais nekustamo īpašumu attīstītājs Latvijā. Viens no MERKS darbības virzieniem ir mājokļu būvniecība un pārdošana. Pārdošanas procesā tiek noskaidrotas katra klientu vēlmes un vajadzības, tiek piemeklēti klientam vajadzīgie risinājumi, tiek noslēgti nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi. Šajos procesos MERKS iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

MERKS kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Skanstes iela 50, Latvija, LV- E-pasts: merks@merks.lv, telefons: +371 67373380.

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā MERKS apstrādā fizisko personu datus un informē par MERKS veikto personas datu apstrādi.

[II] Personas datu apstrādes posmi un mērķi

MERKS pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi. MERKS apstrādā klientu personas datus šādiem mērķiem:

 • tirgvedība dzīvokļu pārdošanas mērķiem un potenciālo klientu uzskaite;

 • nekustamā īpašuma darījuma noslēgšanas procesa uzsākšana (rokasnaudas un pirkuma līguma noslēgšana);

 • nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma rezultātā iegūto īpašuma tiesību pārejas un apmaksas saistību pierādījumu uzglabāšana;

 • saistību izpildes un grāmatvedības uzskaite;

 • saziņa ar Pircēju dzīvokļa pārdošanas darījuma izpildei, tostarp neatbilstību novēršana garantijas periodā iesnieguma gadījumā.

[III] Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

MERKS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana

 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

 • MERKS leģitīmās intereses nodrošināšana

[IV] Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Ja klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par kādu iegādei pieejamo nekustamo īpašumu, MERKS apstrādā klienta vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz datu subjekta piekrišanas. Šie dati tiek izmantoti, kamēr klients neatsakās no piedāvājumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā, ja pēc MERKS piedāvājumu saņemšanas klients neizrāda vēlmi iepazīties ar izteikto piedāvājumu sīkāk.

Ja klients ir piekritis reklāmas saņemšanai, atteikties no tās var, nosūtot atteikumu uz MERKS e-pasta adresi: merks@merks.lv ar norādi: “ATTEIKTIES NO JAUNUMU SAŅEMŠANAS”.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

[V] Personas datu glabāšanas ilgums

MERKS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • MERKS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • MERKS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

 • MERKS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

[VI] MERKS klienta personas datu saņēmēji

MERKS klienta personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve MERKS darbiniekiem, apstrādātājiem, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma vērtētājiem. Likumā noteiktos gadījumos MERKS var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, zvērinātam notāram, zemesgrāmatu, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

Tāpat MERKS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

[VII] MERKS klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem, citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts MERKS, Skanstes ielā 50, LV-1013 vai,

 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts MERKS un nosūtīts uz e-pasta adresi: merks@merks.lv.

MERKS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē MERKS birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama uz e-pasta adresi: merks@merks.lv .

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

[VIII] Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra.

MERKS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.merks.lv .

 

Izvēlieties māju

Stāvs

Istabu skaits

Iekšējā platība (m2)

Statuss

Māja Cena Stāvs Istabu skaits Platība (m2) Statuss
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 2. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 2. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 135`000 EUR pilnībā mēbēlēts 2. stāvs 3 82.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 2. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 3. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 104`000 EUR 3. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 135`000 EUR 3. stāvs 3 82.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 3. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 4. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 4. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 4. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 4. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 5. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 107`000 EUR 5. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 5. stāvs 3 82.10

Rezervēts

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 5. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 6. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 108`000 EUR 6. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 102`000 EUR 6. stāvs 2 59.70 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 6. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 7. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 109`000 EURE 7. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 7. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 7. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 8. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 109`000 EUR 8. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 106`000 EUR ar iebūvētu virtuvi 8. stāvs 2 64.20 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 8. stāvs 4 108.00

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 9. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 9. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 107`000 EUR ar iebūvētu virtuvi 9. stāvs 2 64.20 Brīvs
Gaiļezera 15 Gaiļezera 15 9. stāvs 4 108.00

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 2. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 98`000EUR 2. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 2. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 131`000 EUR 2. stāvs 3 87.20 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 108`000 EUR 3. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 3. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 3. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 3. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 109`000 EUR 4. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 103`000 EUR 4. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 4. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 4. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 111`000 EUR 5. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 105`000 EUR 5. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 5. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 5. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 6. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 6. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 6. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 6. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 114`000 EUR 7. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 107`000 EUR 7. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 7. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 7. stāvs 3 87.20

Rezervēts

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 8. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 108`000 EUR 8. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 105`000 ar iebūvētu virtuvi 8. stāvs 2 64.20 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 184`000 EUR 8. stāvs 4 108.00 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 116`000 EUR 9. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 109`000 EUR 9. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 106`000 EUR ar iebūvētu virtuvi 9. stāvs 2 64.20 Brīvs
Gaiļezera 11 Gaiļezera 11 184`000 EUR 9. stāvs 4 108.00

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 2. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 99`000 EUR ar iebūvētu virtuvi 2. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 2. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 2. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 107`000 EUR 3. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 101`000 EUR 3. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 136`000 EUR 3. stāvs 3 82.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 3. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 108`000 EUR 4. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 102`000 EUR 4. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 4. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 4. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 110`000 EUR 5. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 104`000 EUR 5. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 5. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 5. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 111`000 EUR 6. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 105`000 EUR 6. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 6. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 6. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 113`000 EUR 7. stāvs 2 66.70 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 106`000 EUR 7. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 7. stāvs 3 82.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 7. stāvs 3 87.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 8. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 8. stāvs 2 65.10

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 107`000 EUR ar iebūvētu virtuvi 8. stāvs 2 64.20 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 8. stāvs 4 108.00

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 9. stāvs 2 66.70

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 108`000 EUR 9. stāvs 2 65.10 Brīvs
Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 9. stāvs 2 64.20

Pārdots

Gaiļezera 9 Gaiļezera 9 9. stāvs 4 108.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 118`000 EUR 2. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 109`000 EUR 2. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 138`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 147`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 121`000 EUR 3. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 113`000 EUR 3. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 146`000 EUR 3. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 151`000 EUR 3. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 122`000 EUR 4. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 114`000 EUR 4. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 145`000 EUR 4. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 153`000 EUR 4. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 123`000 EUR 5. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 115`000 EUR 5. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 149`000 5. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 154`000 EUR 5. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 124`000 EUR 6. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 116`000 EUR 6. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 150`000 EUR 6. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 156`000 EUR 6. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 125`000 EUR 7. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 117`000 EUR 7. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 7. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 158`000 EUR 7. stāvs 3 87.00

Rezervēts

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 127`000 EUR 8. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 119`000 EUR 8. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 8. stāvs 2 64.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 8. stāvs 4 109.00

Pārdots

Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 129`000 EUR 9. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 120`000 EUR 9. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 118`000 EUR 9. stāvs 2 64.00 Brīvs
Gaiļezera 5 Gaiļezera 5 9. stāvs 4 109.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 119`000 EUR 2. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 112`000 EUR 2. stāvs 3 65.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 140`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 151`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 123`000 EUR 3. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 115`000 EUR 3. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 145`000 EUR 3. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 155`000 EUR 3. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 4. stāvs 3 66.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 118`000 EUR 4. stāvs 3 65.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 147`000 EUR 4. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 4. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 125`000 EUR 5. stāvs 3 66.00

Rezervēts

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 5. stāvs 3 65.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 148`000 EUR 5. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 5. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 126`000 EUR 6. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 120`000 EUR 6. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 6. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 160`000 EUR 6. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 128`000 EUR 7. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 121`000 EUR 7. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 150`000 EUR 7. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 162`000 EUR 7. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 130`000 EUR 8. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 122`000 EUR 8. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 116`000 EUR 8. stāvs 2 64.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 8. stāvs 4 109.00

Pārdots

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 131`000 EUR 9. stāvs 3 66.00

Rezervēts

Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 123`000 EUR 9. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 118`000 EUR 9. stāvs 2 64.00 Brīvs
Gaiļezera 7 Gaiļezera 7 193`000 EUR 9. stāvs 4 109.00

Rezervēts

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 120`000 EUR 2. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 112`000 EUR 2. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 139`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 148`000 EUR 2. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 124`000 EUR 3. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 116`000 EUR 3. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 143`000 EUR 3. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 153`000 EUR 3. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 125`000 EUR 4. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 118`000 EUR 4. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 143`000 EUR 4. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 4. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 126`000 EUR 5. stāvs 3 66.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 119`000 EUR 5. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 146`000 EUR 5. stāvs 3 87.00

Rezervēts

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 155`000 EUR 5. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 127`000 EUR 6. stāvs 3 66.00

Rezervēts

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 120`000 EUR 6. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 147`000 EUR 6. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 157`000 EUR 6. stāvs 3 87.00

Pārdots

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 7. stāvs 3 66.00

Rezervēts

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 121`000 EUR 7. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 148`000 EUR 7. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 158`000 EUR 7. stāvs 3 87.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 8. stāvs 3 66.00

Pārdots

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 123`000 EUR 8. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 116`000 EUR 8. stāvs 2 64.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 191`000 EUR 8. stāvs 4 109.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 9. stāvs 3 66.00

Pārdots

Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 124`000 EUR 9. stāvs 3 65.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 118`000 EUR 9. stāvs 2 64.00 Brīvs
Gaiļezera 13 Gaiļezera 13 193`000 EUR 9. stāvs 4 109.00

Pārdots

Nosūtīt vēstuli

Sazinieties ar mums par dzīvokļa iegādi un citiem interesējošiem jautājumiem!